การเตรียมสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น

การเตรียมสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น

หลายคน อาจจะยังไม่ทราบว่า เนื้อหาในการสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น
แตกต่างจาก การสอบครูผู้ช่วยสนามอื่นอย่างไร

อยากให้น้องลองอ่านบทความนี้ แล้วจะได้แนวทางในการวางแผนการอ่านค่ะ

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูท้องถิ่น
หรือที่เราจะเรียกว่า “สอบครูท้องถิ่น” จะมีทั้งหมด 3 ภาค
โดยจะสอบ

  1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
  2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

 

เมื่อขึ้นบัญชี ภาค ก และ ข แล้ว จึงมีสิทธิเข้าสอบ

  1. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

เนื้อหาที่เราต้องอ่านมีอะไรบ้าง

  1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

มี 4 วิชา คือ

1.วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

1.1 ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว

1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม

เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 เป็นต้น

1.3 ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน

1.4 ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข

 และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น

 

  1. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

2.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.3 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546

2.4 พ.ร.บ.วิปกครอง

2.5 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.6 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.7 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.8 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.9 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.10 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2.11 พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

2.12 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.13 ประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น

 

  1. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

การอ่านจับใจความ

การสรุปความ

การตีความ

การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ

และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ

การเรียงข้อความ

การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

 

  1. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทางการอ่าน

การสรุปความ

การตีความ

และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
สำหรับการสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น มี 3 วิชา

 

  1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

 1.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

 1.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

 1.3 พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

 1.4 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

 1.5 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 1.6 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

 1.7 การพัฒนาผู้เรียน

 1.8 การบริหารจัดการชั้นเรียน

 1.9 การวิจัยทางการศึกษา

 1.10 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

 1.11 การวัดและประเมินผลการศึกษา

 1.12 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

  1. วิชาเอกที่สมัครสอบ

 

  1. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู

 3.1 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 3.2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

                (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

                (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน

                (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน

 3.3 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 3.4 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู

 3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ซึ่งพอเราวิเคราะห์เนื้อหาการสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่นได้ตามนี้แล้ว
สิ่งที่ควรทำต่อไป คือ อ่านหนังสือสอบตามนี้จ้า

ใครสนใจคลาสติวสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น

ทักที่ Line @smartpass

 

ครูพร้อมซัพพอร์ตน้อง ๆ ตลอดทาง

พื้นฐานน้อยแค่ไหน ก็เรียนได้

หรือ ใครอยาก ทดลองเรียนฟรี เพียงพิมพ์ว่า A2 เข้ามาที่ไลน์แอด Line @smartpass

ก็จะมีคลิปติวฟรีมากมายเลยค่ะ

ครูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ

#ครูแอมมี่ #SmartPassTeacher #สอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น