หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน

เมื่อขึ้นบัญชี ภาค ก และ ข แล้ว จึงมีสิทธิเข้าสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) มี 4 วิชา

 

1.วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) รอบรู้

1.1 ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว

1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม

เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 เป็นต้น

1.3 ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน

1.4 ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น

 

2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ข้าราชการที่ดี เดิม 6 ลด 3 บวก 9 = 12 เพิ่ม 6

2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

2.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.3 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546

2.4 พ.ร.บ.วิปกครอง

2.5 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.6 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.7 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.8 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.9 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.10 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2.11 พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

2.12 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.13 ประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น

3. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) เหมือนเดิม

การอ่านจับใจความ

การสรุปความ

การตีความ

การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ

และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ

การเรียงข้อความ

การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

 

4. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) เหมือนเดิม

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทางการอ่าน

การสรุปความ

การตีความ

และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

 

 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) มี 3 วิชา

ครูผู้ช่วย

1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ลด 1 บวก 1 = เท่าเดิม

 1.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

 1.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

 1.3 พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

 1.4 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

 1.5 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 1.6 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

 1.7 การพัฒนาผู้เรียน

 1.8 การบริหารจัดการชั้นเรียน

 1.9 การวิจัยทางการศึกษา

 1.10 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

 1.11 การวัดและประเมินผลการศึกษา

 1.12 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

2. วิชาเอกที่สมัครสอบ

3. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู เดิม 12 ลด 11 เพิ่ม 6 = เหลือ 7 ลดลง 5

 3.1 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 3.2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

                (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

                (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน

                (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน

 3.3 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 3.4 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู

 3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน